Pagdating alamid tabs cbs 3 dating show reviews

Ing baikl Ing bukul Ing agyap fng kulinyawan Ing gatdl . Ang sakit na kalahat) ea Ang sip6n Ang ngiki Ang lagnat Ang balisawsaw ulo Ingles The furuncle or boild The rash or cutaneous eruption The itch The mumps or wen on the throat The tumor The blister on the skin . the glanda The itching The tingling pain in the teeth The herp or tetter .... Ing sakit buntuk Ing sakit a kapitna ning buntuk Ing siptin Ing galunggting Ing lagnat Ing balisosd 16- Tagalof) Ang pigsd Ang bungang-araw Ang galis Ang beke Ang bukol Ang agihap Ang kulani Ang kati Ang pangingil6 Ang buni Ang binat Ang hilo Ang sakit ng ulo .

log tntara log taliring maog-mang log palsingsingan . log bakti ning taliri log kokti log kilikili log atiyau log 8alii . log tagyang log^ i H|l#Hndikingan log awakwj log pastin Ing tsapqpunan lug bag& *.

D*i dres or k Joz The shirt • D*i shirt The trousers .

— POR '■ COMPENDIOS DEL TAGALO CASTELOi Nd-INGj Le S \ .,:'■.; ,' POR ■ ; ' ; /.' !

de'j, Martinez, Cabildo 25* Intramuros Manila, Tel. "'"^;$* , 'i ; ''' 1 Arinfctunay ng Impbbnt a at kga Lnmm&i A nl J.

Dzi mastach * The chin • Dzi chin The beard ; D*i bird The gut or intestine D z i gat or intestin The neck .

Search for pagdating alamid tabs:

pagdating alamid tabs-63pagdating alamid tabs-88

Ing dungus Ing gulut Ing guludgud Ing buld U Ing palanakan Ing piulunan Ing bitis . The calf , The thigh The knee , The ham The shin or shin, bone The nerve The instep -13 D«i D*i D z i D*i D»i D 2 i D E i D»i D,i D«i D*i D'i D«i D e i D*i D*i D*i D«i D«i Pronunciation jart liver gal bladder splin stomak bek spain or brich wumb placenta fut calf zai ni d*i bek*bon or after-birz jam shin or shin-bon nerv instep Pampango Ing sakiing Ing bukung-bukung Ing talampakan Ing bias ning butit 6 takde Ing kilabut ning balat .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating alamid tabs”